Системный администратор

Опубликовано: 09.01.2019

видео системный администратор | видеo системный aдминистрaтoр

Вопросы на собеседовании: Младший сист. администратор (MS).

Компьютер так прочно вошел в нашу жизнь, что мы уже не мыслим существование без этого устройства. Мало того, в какой-то степени все мы зависим от него. Посудите сами, нужную информацию мы ищем в сети, книги читаем там же, общаемся друг с другом в скайпе, рассказываем о себе в соцсетях. Даже в компаниях компьютер является средством общения между сотрудниками, и он же управляет всем технологическим процессом на серьезном производстве. Так что же, сбываются мрачные предсказания футурологов и авторов фильмов и книг, которые еще в прошлом столетии предсказывали, что миром будет править компьютер?

Конечно же, нет! Ведь компьютер, это хоть и умная, но все-таки машина, ничего не значащее железо, которое способно работать только под управлением человека. Поэтому практически в каждой компании, большой или маленькой, есть человек – системный администратор – который контролирует работу компьютеров и устраняет системные неполадки. Кто же он, повелитель "умного железа" и укротитель "серваков"? Это вы узнаете из нашей статьи, в которой мы постараемся максимально подробно рассказать об особенностях данной профессии.

У вас есть вакансия системного администратора или быть может вы сами планируете занять такую  вакансию?   Какой минимальный набор знаний нужен человеку претендующему на эту позицию? Безусловно это хотя бы минимальные познания в пользовательских и операционных системах, представление о том, как работают сети, некоторые познания в ИТ-безопасности, а также умение решать массу повседневных задач пользователей. Вот далеко не исчерпывающий список того, что должен знать каждый начинающий системный администратор.

Добавление компьютеров в домен. Если вы можете добавить компьютер в рабочую группу, вы должны знать, как включить компьютер с Windows в домен. Это обязательный навык. Наряду с этим, вы должны знать, как кэшировать учетные данные на компьютере. Особенно это актуально для ноутбуков.

Устранение проблем печати. Принтеры — это настоящее проклятье. Даже если все правильно настроить, с печатью постоянно возникают проблемы. Вы должны знать способы устранения проблем локальной и сетевой печати, а также мочь удалить принтер из реестра Windows в случае серьезных проблем с компьютером.

ИТ-специалисту приходится решать огромное количество задач, поэтому начинающему системному администратору нужно твердо знать хотя бы вышеперечисленное.

По материалам techrepublic.com

Дополнительные материалы

uk

Комп'ютер міцно увійшов в наше життя, що ми вже не мислимо існування без цього пристрою. Мало того, в якійсь мірі ми всі залежимо від нього. Посудіть самі, потрібну інформацію ми шукаємо в мережі, книги читаємо там же, спілкуємося один з одним в скайпі, розповідаємо про себе в соцмережах. Навіть у компаніях комп'ютер є засобом спілкування між співробітниками, і він же керує всім технологічним процесом на серйозному виробництві. Так що ж, збуваються похмурі прогнози футурологів і авторів фільмів і книг, які ще в минулому столітті передбачали, що світом буде правити комп'ютер?

Звичайно ж, ні! Адже комп'ютер, це хоч і розумна, але все-таки машина, нічого не значуще залізо, яке здатне працювати тільки під керуванням людини. Тому практично в кожній компанії, великої чи маленької, є людина – системний адміністратор – який контролює роботу комп'ютерів та усуває системні проблеми. Хто ж він, володар "розумного заліза" і приборкувач "серваков"? Це ви дізнаєтеся з нашої статті, в якій ми постараємося максимально докладно розповісти про особливості цієї професії.

У вас є вакансія системного адміністратора або може бути ви самі плануєте зайняти таку  вакансію?   Який мінімальний набір знань потрібен людині претендує на цю позицію? Безумовно це хоча б мінімальні пізнання в користувацьких і операційних системах, уявлення про те, як працюють мережі, деякі пізнання в ІТ-безпеки, а також уміння вирішувати масу повсякденних задач користувачів. Ось далеко не вичерпний перелік того, що повинен знати кожен початківець системний адміністратор.

Додавання комп'ютерів домену. Якщо ви можете додати комп'ютер в робочу групу, ви повинні знати, як включити комп'ютер з Windows домен. Це обов'язковий навик. Поряд з цим, ви повинні знати, як кешувати облікові дані на комп'ютері. Особливо це актуально для ноутбуків.

Усунення проблем друку. Принтери — це справжнє прокляття. Навіть якщо все правильно налаштувати, з печаткою постійно виникають проблеми. Ви повинні знати способи усунення проблем локальної та мережевої друку, а також могти видалити принтер з реєстру Windows в разі серйозних проблем з комп'ютером.

ІТ-фахівця доводиться вирішувати величезну кількість завдань, тому починаючому системному адміністратору потрібно твердо знати хоча б перераховане вище.

За матеріалами techrepublic.com

Додаткові матеріали

видео системный администратор | видеo системный aдминистрaтoр

Особенности работы системного администратора [GeekBrains]

Похожие статьи

rss